.: بي تو ميميرم :.

 
توجه پیامبر به موضوع غدیر
نویسنده : غریبه - ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳
 

توجه پیامبر به موضوع غدیر :

بسم الله

به هنگام اواخر عمر رسول خدا ، حضرت در آخرین حج که حجة الوداع نامیده شد شرکت فرمودند . و پس از اعمال حج که بر می‌گشتند از میان هزاران جمعیتی که حاضر بودند در وادی خم جبرئیل امین آیه‌ی ابلاغ امامت را از طرف خداوند برایش آورد وسائل سفر را زمین گذاشته و هر کس عقب مانده بود رسید و آن‌ها که جلو رفته بودند به عقب برگشتند . آن‌جا در خطبه‌ای در حضور بیش از 120 هزار نفر جمعیت که از شهر‌ها و بلادهای مختلف آمده بودند حضرت علی (علیه السلام) را به امامت و جانشینی خود تعیین فرمودند به گونه‌ای که هم اکنون این قضیه در کتب اهل تسنن به صورت متواتر بیان شده است .

 از جمله : حاکم در « مناقب علی » از مستدرک خود ص 109 جلد سوم . همچنین در ص 533 همان کتاب امام احمد حنبل در ص 372 جلد 4 مسند و یا از نسائی به نقل از زید بن ارقم در باب فضائل علی از صحیح خود ص 325 جلد دوم نقل شده است .

ولیکن کو شخص بینا ، حقیقت‌جو ، که لباس تعصب از تن بیرون آورد و سعادت دنیا و آخرت را برای خود در این چند روز دنیا بخرد .

نور حقیقت ، همچو نور خورشید است . چشمان بسته‌ی خود را باز کن .

 


 
comment نظرات ()
 
 
علائم الظهور
نویسنده : غریبه - ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳
 

اين روايت، امام صادق(ع) به يكي از ياران خود فرمودند:

هر گاه ديدي كه حق بميرد و طرفدارانش نابود شوند؛ و ظلم و ستم فراگير شده است؛ و قرآن فرسوده و بدعتهايي از روي هوا و هوس در مفاهيم آن بوجود آمده است؛ و ديدي دين خدا، عملاً، توخالي شده، همانند ظرفي كه آن را واژگون سازند!

 و همچنين هر گاه ديدي كه اهل باطن بر اهل حق پيشي گرفته‌اند؛ و كارهاي بد آشكار شده و از آن نهي نميشود، و بد كاران باز خواست نميشوند؛ و مردان به مردان و زنان به زنان اكتفا ميكنند.

و هنگامي که ديدي افراد باايمان سكوت كرده، و سخنشان را نميپذيرند؛ و ديدي كه شخص بدكار دروغ گويد، و كسي دروغ و نسبت نارواي او را رد نميكند؛ و ديدي كه بچهها به بزرگان احترام نميگذارند؛ و قطع رحم مي شود.

و وقتي ديدي كه بد كار را ستايش كنند و او شاد شود، و سخن بدش به او برنگردد؛ و ديدي كه نوجوانان پسر همان كنند كه زنان كنند [يعني به مانند آنان خود را زينت مي کنند]؛ و زنان با زنان ازدواج كنند.

و هنگامي که ديدي انسانها اموال خود را در غيراطاعت خدا مصرف ميكنند و كسي مانع آنها نميشود؛ و ديدي كه افراد با ديدن كار و تلاش مؤمنانه [از آن تعجب مي کنند] و به خدا پناه ميبرند.

و ديدي كه مداحي دروغين از اشخاص زياد شود؛ و همسايه همسايه خود را اذيت ميكند و از آن جلو گيري نشود؛ و ديدي كه : كافران از صعوبت زندگي مؤمن، شاد مي شوند؛ و ديدي مردم شراب را آشكار مي آشامند، و براي نوشيدن آن كنار هم مينشينند و از خداوند متعال نميترسند؛ و كسي كه امر به معروف ميكند خوار و ذليل است.

و همچنين هنگامي که ديدي آدم بدكار در چيزي مورد ستايش ست که خداوند آن را دوست ندارد؛ و ديدي كه اهل قرآن و دوستان آنها خوارند؛ و راه نيك بسته و راه بد باز است؛ و ديدي كه انسان ها به زبان ميگويند، ولي عمل نميكنند.

و وقتي ديدي خانه كعبه تعطيل شده، و به تعطيلي آن دستور داده ميشود؛ و مؤمن، خوار و ذليل شمرده شود؛ بدعت و زنا آشكار شود؛ و مردم به شهادت و گواهي ناحق اعتماد كنند.

و ديدي كه حلال حرام، و حرام حلال مي شود؛ و دين بر اساس ميل اشخاص معني مي شود، و كتاب خدا و احكام آن تعطيل مي گردد؛ و جرأت بر گناه آشكار شود، و ديگر كسي براي انجام آن منتظر تاريكي شب نگردد.

و آنگاه که ديدي مؤمن نتواند نهي از منكر كند مگر در قلبش؛ و ثروت بسيار زياد در راه خشم خدا خرج گردد؛ و سردمداران به كافران نزديك شوند و از نيكوكاران دور شوند؛ و واليان در قضاوت رشوه بگيرند؛ و پستهاي مهم واليان بر اساس مزايده است، نه بر اساس شايستگي.

و آن زمان که ديدي مردم را به تهمت و يا سوء ظن بكشند؛ و ديدي كه مرد به خاطر همبستري با همسران خود مورد سرزنش قرار گيرد. و هنگامي که زن بر شوهر خود مسلط شود و كارهايي كه مورد خشنودي شوهر نيست انجام ميدهد و به شوهرش خرجي ميدهد.

و همچنين آنگاه که ديدي سوگند هاي دروغ به خدا بسيار گردد؛ و آشكارا قماربازي شود؛ و مشروبات الكلي به طور آشكار بدون مانع خريد و فروش ميشود. و وقتي ديدي كه مردم محترم توسط حاکمان قلدر خوار شوند؛ و نزديك ترين مردم به فرمانداران آناني هستند كه به ناسزاگويي به ما، خانواده عصمت(ع)، ستايش شوند؛ و هر كس ما را دوست دارد او را دروغگو خوانده، و گواهي اش را قبول نميكنند.

 و آنگاه که ديدي مردم در گفتن سخن باطل و دروغ با هم رقابت مي كنند؛ و شنيدن سخن حق بر مردم سنگين، ولي شنيدن باطل برايشان آسان است؛ و ديدي كه همسايه از ترس زبان همسايه به او احترام ميكند.

و وقتي ديدي حدود الهي تعطيل شود، و طبق هوي و هوس عمل گردد؛ و ديدي كه مسجدها طلا كاري (زينت داده) شود؛ و ديدي كه راستگوترين مردم نزد آنها مفتري و دروغگو است.

هنگامي که ديدي بدكاري آشكار شده، و براي سخن چيني كوشش ميشود؛ و ستم و تجاوز شايع شده است؛ و غيبت، سخن خوش آنها شود و بعضي بعض ديگر را به آن بشارت دهند.

وقتي ديدي حج و جهاد براي خدا نيست؛ و سلطان به خاطر كافر، شخص مؤمن را خوار كند؛ و خرابي بيشتر از آبادي است؛ و معاش انسان از كم فروشي به دست ميآيد؛ و خون ريزي آسان گردد؛ و مرد به خاطر دنيايش رياست ميكند.

 و هنگامي که ديدي مردم نماز را سبك شمارند؛ و انسان ثروت زيادي جمع كرده، ولي از آغاز آن تا آخر، زكاتش را نداده است؛ و قبر مردهها را بشكافند و آنها را اذيت كنند؛ و هرج و مرج بسيار شود؛ و مرد روز خود را با مستي به شب ميرساند، و شب خود را نيز به همين منوال صبح مي کند، و هيچ اهميتي به آيين مردم ندهد. آنگاه كه با حيوانات آميزش شود؛ و مرد به مسجد (محل نماز) ميرود و وقتي برميگردد لباس در بدن ندارد؛ [ يعني لباسش را دزديده اند].

 هنگامي که ديدي حيوانات هم ديگر را بدرند؛ و دلهاي مردم سخت، و ديدگانشان خشك، و ياد خدا برايشان گران است؛ و بر سر كسبهاي حرام آشكارا رقابت ميكنند؛ و ديدي كه نمازخوان براي خودنمايي نماز ميخواند؛ و فقيه براي دين خدا فقه نميآموزد، و طالب حرام ستايش و احترام ميگردد؛ و مردم در اطراف قدرتمندان هستند؛ و طالب حلال، مذمت و سرزنش ميشود، و طالب حرام ، ستايش و احترام ميگردد.

 آنگاه که در مكه و مدينه كارهايي ميكنند كه خدا دوست ندارد، و كسي از آن جلو گيري نميكند، و هيچ كس بين آنها و كارهاي بدشان مانع نميشود؛ و آلات موسيقي و لهو و لعب در مدينه و مكه آشكار گردد؛ و مرد سخن حق گويد و امر به معروف و نهي از منكر كند، ولي ديگران او را از اين كار برحذر ميدارند.

 هنگامي که ديدي مردم به همديگر نگاه ميكنند [يعني چشم هم چشمي مي کنند، يا معيارشان بر خوب و بد اعمال خدا نيست] ، و از مردم بدكار پيروي نمايند؛ و راه نيك پيرو ندارد؛ و مرده را مسخره كنند و كسي براي او اندوهگين نشود؛ و ديدي كه : سال به سال بدعت و بديها بيشتر شود؛ و مردم جز از سرمايه داران پيروي نكنند؛ و به فقير چيزي را دهند كه برايش بخندند، ولي در راه غيرخدا ترحم مي کنند. وقتي که ديدي علائم آسماني آشكار شود، و كسي از آن نگران نشود؛ و مردم مانند حيوانات در انظار يكديگر عمل جنسي انجام مي دهند و كسي از ترس مردم از آن جلو گيري نميكند؛ و انسان در راه غير خدا بسيار خرج كند، ولي در راه خدا از اندك هم مضايقه دارد.

و آنگاه که ديدي عقوق پدر و مادر رواج دارد، و فرزندان هيچ احترامي براي آنها قائل نيستند، بلكه نزد فرزند از همه بدترند. هنگامي که ديدي زنها بر مسند حكومت بنشينند و هيچ كاري جز خواسته آنها پيش نرود، و ديدي پسر به پدرش نسبت دروغ بدهد، پدر و مادر را نفرين كند و از مرگشان شاد شود؛ و ديدي كه اگر روزي بر مردي بگذرد، و او در آن روز گناه بزرگي مانند بدكاري ، كم فروشي، و زشتي انجام نداده ناراحت است.

و وقتي ديدي قدرتمندان، غذاي عمومي مردم را احتكار مي كنند؛ و اموال خمس در راه باطل تقسيم گردد، و با آن قماربازي و شراب خواري شود، و به وسيله شراب بيمار را مداوا، و براي بهبودي، آن را تجويز كنند؛ و ديدي كه مردم در امر به معروف و نهي از منكر و ترك دين بي تفاوت و يكسانند؛

و ديدي كه سروصداي منافقان برپا، اما صداي حق طلبان خاموش است؛ و ديدي كه براي اذان و نماز مزد ميگيرند؛ و مسجدها پر است از كساني كه از خدا نمي ترسند و غيبت هم مي نمايند.

هنگامي که ديدي خورندگان اموال يتيمان ستوده شوند؛ و قاضيان بر خلاف دستور خداوند قضاوت كنند؛ و استانداران از روي طمع، خائنان را امين خود قرار دهند؛ و فرمانروايان ميراث مستضعفان را در اختيار بدكاران از خدا بي خبر قرار دهند؛ و ديدي كه بر روي منبرها از پرهيزكاري سخن ميگويند، ولي گويندگان آن پرهيزكار نيستند.

 و بالاخره هنگامي که ديدي صدقه را با وساطت ديگران، بدون رضاي خداوند، و به خاطر درخواست مردم بدهند؛ و ديدي وقت نمازها را سبك بشمارند؛ و همّت وهدف مردم شكم و شهوتشان است؛ و دنيا به آنها روي كرده است؛ و ديدي نشانه‌هاي برجسته حق ويران شده است؛ [اين آخرالزمان است] در اين وقت خود را حفظ كن و از خدا بخواه كه از خطرات گناه نجاتت بدهد. (بحارالانوار، علامه مجلسي، ج52، ص260 ـ 256 ـ با تصرف اندک در متن)

اين بود روايت امام صادق ( ع ) كه به ذكر گوشهاي از مفاسد جهان در آستانه قيام وانقلاب بزرگ حضرت مهدي (عج) فرا گير خواهد شد.

و اما "علائم حتمي الوقوع" ظهور با استفاده از روايات معصومين عليه السلام، اندک است. در روايتي امام صادق(ع) مي فرمايند:

 «پيش از ظهور قائم(عج) پنج نشانه حتمي است: قيام يماني، فتنه سفياني، صيحه آسماني، قتل نفس زکيه و شکافتن زمين و فرو رفتن عده اي در بيابان» (كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق ، ص650)

 همچنين امام صادق فرموده است: «وقوع ندا[ي آسماني] از امور حتمي است؛ و سفياني از امور حتمي است و يماني از امور حتمي است و كشته شدن نفس زكيه از امور حتمي است و كف دستي كه از افق آسمان برون آيد از امور حتمي است. و سپس اضافه فرمودند: «و نيز وحشتي در ماه رمضان است كه خفته را بيدار كند و شخص بيدار را به وحشت انداخته و دوشيزگان پرده نشين را از پشت پرده بيرون ميآورد.» (غيبت نعماني، با ترجمه غفاري، باب14، ص365)

 اميرالمؤمنين(ع) از رسول خدا(ص) روايت نموده كه فرمودند: «ده چيز است كه پيش از قيامت حتماً به وقوع خواهد پيوست :

فتنه سفياني و دجال ، واقعه دخان [دود]، ظهور دابه، خروج قائم، طلوع خورشيد از مغرب، نزول عيسي، خسوف در مشرق، خسوف در جزيرة العرب، و آتشي كه از مركز عدن شعله ميكشد و مردم را به سوي بيابان محشر هدايت ميكند»(بحارالانوار، علامه مجلسي، ج52، ص209 و غيبت شيخ طوسي، ص 267) امام محمد باقر(ع) فرموده است: « در كوفه، پرچمهاي سياهي كه از خراسان بيرون آمده است، فرود ميآيد و وقتي مهدي(ع) ظاهر شد، براي بيعت گرفتن به سوي آن ميفرستد.» (غيبت شيخ طوسي، ص274)

 براي اطلاع کامل از علائم و نشانه ها و اوضاع و احوال آخرالزمان شما را توصيه مي کنيم به کتاب "نوائب الدهور في علائم الظهور" نوشته مرحوم ميرجهاني که در 3 جلد نگاشته شده، و همچنين کتاب عصر ظهور نوشته علي کوراني مراجعه کنيد. موفق و پيروز باشيد.

                     منبع                  اين نماهنگ رو ببينيد


 
comment نظرات ()
 
 
علی علیه السلام از دیدگاه خلفا
نویسنده : غریبه - ساعت ٧:۳٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸۳
 

ابن ابی الحدیدعالم سنی در جلد دوم ، صفحه 57 شرح خود با ذکر سند از ابن عباس نقل می کندکه گفت:

« روزی عمر لعنت الله علیه به علی علیه السلام برخورد کرد در حالیکه ابن عباس نیز همراه علی علیه السلام بود عمر لعنت الله علیه به ابن عباس گفت: «ای ابن عباس! همانا به خدا سوگند بدون شک و تردید کسی که همراه تو است علی علیه السلام سزاوارترین مردم به خلافت بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد مگر اینکه ما بر دو چیز ترسیدیم. »

 ابن عباس گفت پرسیدیم آن دو چیز کدامند، عمر لعنت الله علیه گفت کم سنی و جوانی علی علیه السلام و محبت وی به اولاد عبدالمطلب

 و این در صورتی است که اولاً علی علیه السلام به هنگام فوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 33 سال داشت و از نظر علما این بهترین سن برای اداره امور بود .ثانیاً بارها بسیاری از بزرگسالان مثل عمر و ابوبکر را پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زیر فرماندهی علی علیه السلام قرار می داد.ثالثا علی علیه السلام از طرف خدا وپیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انتخاب شده و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بهتر از عمر می دانست که چه کسی برای جانشینی او مناسب تر می باشد.

 

 

 

(با نام خالق هستی تقدیم می کنیم به رهروان حقیقیت)

 

از این زمان بود که مردم عالم بیچاره شدند...

و از این موقع بود که فرجام کار بشریت به اینجا رسید...

 

((زندگی حقیقی انسانها))

 زندگی حقیقی انسانها در این عالم مربوط به دوران بعد از ظهور حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه)است خدا می داند بشر در آن دوران به چه عظمتهایی نایل خواهد شد.

و بنابراین بود که حکومت پیامبر اکرم به دست حضرت علی(علیه السلام) ادامه پیدا کند و این دوران ظهور در همان موقع پدیدار شود و انسانها به زندگی حقیقی و اصلی خود پرداخته و دوره تکامل را در جهت بندگی پروردگار ادامه دهند.

اما این کار به خاطر اتفاقاتی که در آن موقع روی داد صورت نگرفت و ظهور کمال انسانیت، سالها و قرنها تا به اکنون به تاخیر افتاد .

 

و این گوشه ای از آن وقایع هولناک و تلخ است

 

سخن اول:

عصر عاشوراست حضرت زینب (سلام والله علیها )  در کنار پیکر برادرش در قتلگاه نشسته و در جمله ای فرمودند برادر تو کشته روز دوشنبه ای ؟!

دوشنبه چه روزیست ؟سیاستی شیطانی به خاطر حب دنیا که در 1414 سال پیش اتفاق افتاد.

 

در آن روز اساس بدبختی ها ،انحراف و ظلم بر مردم عالم پایه ریزی شد.

دوشنبه 28 صفر سال 11 هجرت و علی (علیه السلام) دست مبارکش در آب غسل و کفن پیامبر عظیم الشان اسلام است اما دستهایی شوم در فکری شیطانی و در ایجاد فتنه ای حلیه گرانه برای گره انداختن در کار اسلام حقیقی در شورای سقیفه شروع به کار کردند ... پس از نشاندن ابوبکر بر مسند خلافت با شمشیر زور در قالب سیاستی حیله گرانه،عده زیادی با عمر بن الخطاب به در خانه اهل بیت (علیهم السلام) همان جایی که جبرئیل برای ورود اذن می گرفت آمدند تا علی را برای بیعتی ناعادلانه به مسجد ببرند . زیرا  تنها علی (علیه السلام) و عدم بیعت او بود که سیاست شوم آنها را نقش بر آب می نمود

و فاطمه زهرا (سلام الله علیها) با شناخت و بینش خود نه از شوهر بلکه از امام  زمان خود و ولایت دفاع نموده و ازورود آنها امتناع ورزید .

 

((بروز کینه ها))از اینجا به بعد به نقل از خود عمر است که در نامه طولانی خودبه معاویه(لعنت الله علیه )

 

فاطمه پشت در خانه آمده ایستاد و گفت ای

گمراهان چه می گویید

با فریادو نعره های خود  گفتم اگر بیرون نیائید این خانه را به آتش می کشم

و من به خالدبن ولید گفتم هیزم بیاورید...

آتش افروخته شد ، فاطمه دستهای خود را جلو در خانه گرفته و سر بر راه من گرفت و من با تازیانه بر دستهای او زدم...

 

((آغاز مصائب اهل بیت(علیهم السلام)))

تصمیم گرفتم کمی نرم شوم و از در خانه برگردم ولی وقتی به یاد دشمنی علی با بزرگان عرب و سحرو نیرنگ محمد افتادم لگدی بردر خانه زدم

و او ناله ای زد که گویا احساس کردم مدینه  زیرو رو شد و او به کمک فضه به خانه رفت وکودکش را که در رحم داشت و علی او را محسـن نـامیده بـود سـقط کرد.                                                                      .             

   (( و از این موقع بود که...مردم عالم بیچاره شدند))

منابع:

1ـ کتاب بحار الانوار ج 30 ص294

2ـ کتاب عوالم العلوم و مستدرکا تها ج2 ص 559

3ـ کتاب فاطمه الزهرا بهجه قلب المصطفی

 مطالعه کتاب ((حضرت محسن )) نوشته محمد باقر انصاری جهت بیشتر بهره مند شدن معرفی می شود.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ((گذشته ))

 بی معرفتی و بیعت شکنی مردم نسبت به ولایت حضرت علی (علیه السلام)منجر به خانه نشینی آن حضرت و شهادت حضرت محسن فرزند آن بزرگوار و مجروح شدن همسر ایشان تنها یادگار پیامبر اسلام کسی که درشأن حضرتش آیات و سوره کوثر در قرآن کریم و احادیث و روایاتی از پیامبر  نازل و وارد گشته و درنهایت منجر به شهادت ایشان گردید.و رهبری حکومت اسلام حقیقی از اهلش خارج و به دست نا اهلان افتاد.

 

 ((حال))

شناخت و آگاهی نسبت به شورای شوم سقفیه یک دسیسه طراحی شده توسط سیاستمداران آن زمان و ابراز تنفر و بیزاری از آنها طبق روایات و احادیث وارد شده در این خصوص و آنچه که خداوند در آیات قرآن کریم از جمله آیه 57 سوره احزاب بیان فرموده است لازم می باشد.

 

((آینده))

و نزدیک شده ایم به آن جمعه ای که صدای انا بقیه الله حضرت ولی عصر ( ارواحنا له الفداء)

از کنار کعبه بلند شود و پس از قیام فراگیرش در دنیا اولین کار خود را تشکیل دادگاه عدل الهی قرار داده و به امر خدای عزوجل و به اذن الله آن دو ملعون را از قبرشان بیرون آورده محاکمه خواهند کرد.

 

حرف آخر:

 

در انتخاب اختیار دار هستی؟!

 

حضرت عیسی بن مریم(علیه السلام) در انتظار قیام حضرت مهدی(علیه السلام) و

 

مهدی(عج الله تعالی فرجه) در انتظار اجازه صدور ظهور

 

و این در گرو اعمال من وتوست

 

اگرتلاش برای آمدن او نمی کنی مانع

 ظهورش نباش

 

هیئت دیوانگان حسین (ع) در جوار شهدای اصفهان-مسجد حجت ابن الحسن (ع)

۵ شنبه ها-از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۳:۳۰


 
comment نظرات ()